Schoolreglement

Een school is een plaats waar we hard werken, maar waar het ook fijn moet zijn. Als iedereen zich aan de regels houdt, is het een prettige thuis voor groot en klein. Doe dus allemaal je uiterste best, dan wordt de goede sfeer zeker niet verpest.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van het schoolreglement, het volledige reglement kan je nalezen door op deze link te klikken.

1. Ouders en school
    algemene regels en organisatorische afspraken  

We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden  ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven. Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven:

Regelmatige leerling

Een regelmatige leerling die ingeschreven is in onze school moet, tenzij bij gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft.

Afwezigheden - leerplichtcontrole

Een leerplichtig kind kan geldig afwezig zijn om volgende redenen: ziekte, van rechtswege, mits toestemming van de directeur, verplaatsingen van de trekkende bevolking. Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.Wauw, mooi gemaakt!

Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders een ondertekende verklaring of een medisch attest aan de directie of leerkracht. Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende dagen is een medisch attest verplicht. De ouders zelf kunnen slechts vier maal per schooljaar een verklaring van ziekte ondertekenen. Wie de afwezigheid van een leerplichtig kind niet verantwoordt, is onwettig afwezig. Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling in het gedrang. Alle afwezigheden die niet kunnen worden gewettigd, worden beschouwd als problematische afwezigheid.

Te laat komen - vroeger vertrekken

Te laat komen, kan niet. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk om nog aan te sluiten bij de lessen of activiteiten. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. Ook voor de kleuters vragen wij aan de ouders om de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

Indien de kinderen toch te laat komen, begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Wie te laat komt, geeft steeds een briefje af aan de leerkracht. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten, mits een schriftelijk bewijs. Dit kan enkel na toestemming van de directie.

Brengen en afhalen van de kinderen

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directie, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal. Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort. De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bijv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand aan de leerkracht mee wie het kind mag afhalen. Kinderen van de lagere school die ’s middags thuis gaan eten dienen hun middagpasje ter controle voor te leggen aan de leerkracht. Zonder middagpasje mag geen enkele leerling alleen de school verlaten.

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 

Schoolagenda

In de jongste leerlingengroep van het lager onderwijs hebben de leerlingen een "heen-en-weerkaft". Vanaf de volgende leerlingengroepen van het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor de ouders dagelijks genoteerd. De ouders en de leraar ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda.

HuistakenLeerling aan bord

De huistaken worden genoteerd in de heen-en-weerkaft of de schoolagenda. De afspraken betreffende de huistaken en lessen worden tijdens de klassikale contactavond meegedeeld. Zij zijn specifiek voor elk jaar. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige maatregelen treffen.

Rapport

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt ondertekend terugbezorgd aan de leerkracht.

Data rapporten:
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Krokusvakantie: enkel toetsenkaft
 • Paasvakantie
 • Einde schooljaar

Getuigschrift basisonderwijs

Het schoolbestuur reikt een getuigschrift basisonderwijs uit. Dit kan enkel indien uit het volledige leerlingendossier blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen die in het leerplan zijn opgenomen in voldoende mate heeft bereikt.

Leerlingen die het getuigschrift niet behalen, krijgen van de directie een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort gevolgde schooljaren in het lager onderwijs.

Problemen op school

Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.

Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leraar om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen.

Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directie zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen.

Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.

Soms worden gemaakte regels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leerkracht als het kind zich eens vergissen. Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort, kunnen volgende maatregelen worden getroffen:

 • een ordemaatregel;
 • een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt uitgeschreven;
 • een tuchtmaatregel.

Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecifieerd in  het schoolreglement .

Taalgebruik:

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreekt iedereen het Algemeen Nederlands met elkaar.

Verzorgd uiterlijk:

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch.  We vragen wel om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van de leerlingen niet extreem wordt aangepast aan bepaalde modetrends waardoor zij trachten op te vallen ten opzichte van andere leerlingen. Blote buiken zijn niet toegelaten, ook niet bij warm weer. De turnkledij bestaat uit: gymschoenen, een sportbroekje en een T-shirt (met het embleem van de school). Bij het begin van het schooljaar wordt deze turnkledij te koop aangeboden. De turnkledij wordt op school bewaard. Elk kind zorgt voor een degelijke turnzak.

Zwemmen:

Zwemmen met de klasDe leerlingen van de lagere school zwemmen volgens een beurtsysteem in het gemeentelijk zwembad in Beerse. De kleuters van de derde kleuterklas gaan maandelijks zwemmen. Het bedrag van het zwemmen wordt vermeld op de schoolrekening. De leerlingen van het 6e leerjaar zwemmen gratis. Als onderdeel van het turnonderricht is dit voor elke leerling verplicht, tenzij om medische redenen. Wie erg vatbaar is voor voetzoolwratten, zwemt best met rubberen sokjes of pantoffeltjes. Wanneer een leerling niet mag zwemmen of turnen, moet hij/zij voor de les een briefje afgeven aan de turn-of klasleerkracht.Schoolmateriaal:

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.

Verloren voorwerpen:

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, enz.). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directie om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

Verkeer en veiligheid:

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis. De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Om veiligheidsredenen vragen we aan de fietsers en voetgangers om het hele schooljaar een flut-vestje te dragen. Kinderen die met de fiets naar school komen, zetten deze netjes in het fietsenrek. Het fietsenrek van de lagere school bevindt zich links bij het binnenrijden van de poort. Opgelet: De leerlingen gaan naast hun fiets tot ze aan de schoolpoort zijn. Elk jaar organiseert onze school ook een FLUOactie die loopt van Allerheiligen tot Pasen!

Verjaardagen en snoepen:

In onze school wordt weinig gesnoept. Fruit en koeken kunnen wel, maar chips, lolly’s en overdreven hoeveelheden snoep zijn uitdrukkelijk verboden. De speeltijd moet een moment zijn om te spelen en te sporten. Laat deze tijd dan ook niet verloren gaan aan overvloedig gesnoep. Er worden geen koeken geruild of weggegeven. De koek of het stukje fruit worden in een doosje meegebracht. Zo kunnen wij het afval in onze school beperken.

Als je graag iets meegeeft wanneer je kind jarig is, vragen we om dit te beperken tot een kleinigheid. Dit kan enkel onder de vorm van een klassikale traktatie tijdens de lessen (bijv. cake, ijs, een drankje, stuk fruit…). Zo kan de verjaardag in de klas een echt feest worden.

Woensdag = fruitdag

Onze school neemt deel aan het Tutti-Fruttiproject van het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Antwerpen Noord. Dit gezondheidsproject wil kinderen stimuleren om niet altijd koeken te eten tijdens de speeltijd. Ook gezonde dingen kunnen immers lekker zijn. Daarom is “woensdag” bij ons op school een gezonde dag waarop de leerlingen enkel fruit of groentjes mogen meebrengen, waar mogelijk verpakt in een doosje.

Blijven ineten tijdens de middag

's Middags kunnen de kinderen in de refter hun zelf meegebrachte boterhammen opeten. Deze dienen verpakt te zijn in een brooddoos. Aluminiumfolie en potjes noodles zijn NIET toegelaten!

2. Leerling en school
    leefregels voor de leerlingen

Ik en mijn houding

 1. Ik heb respect voor anderen.
 2. Ik vecht niet en maak geen ruzie.
 3. Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
 4. Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
 5. Ik pest niet en zet ook anderen niet aan tot pesten.
 6. Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af.
 7. In de eetzaal ben ik rustig en het ik goede tafelmanieren.
 8. Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of toezichter.

Ik, gezondheid en hygiëne

 1. Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
 2. Na het bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
 3. Ik hou de toiletten netjes.
 4. In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
 5. Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.
 6. Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee in een plastieken doosje.

Ik en zorg voor het milieu

 1. Ik zorg mee voor een nette school.
 2. Ik sorteer afval en gooi het in de juiste container.
 3. Ik neem drinken mee in hersluitbare flesjes of drinkbussen, geen brik of blik.
 4. Ik neem mijn versnaperingen mee in een plastieken doosje.

Ik en mijn taalgebruik

 1. Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.
 2. Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.
 3. De leerkrachten en directie noem ik "meester" of "juffrouw".

Ik en huiswerk

 1. ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.
 2. Wanneer ik dat niet het kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze: door een nota van mijn ouders in mijn agenda, door een briefje van mijn ouders.
 3. Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door mijn ouders.
 4. Wanneer ik op gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

Ik en mijn materiaal

 1. Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.
 2. Ik kaft mijn schriften en boeken volgens klasafspraak.
 3. In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.
 4. Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.
 5. Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
 6. Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
 7. Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht.

Ik en spelen

 1. Ik speel sportief en sluit niemand uit.
 2. Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.
 3. Ik breng geen dure spullen mee naar school zoals GSM, game-boy, I-pod,...
 4. In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.
 5. Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
 6. Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.

Ik en toezicht

 1. Als ik naar de voorbewaking kom: Ik ga rechtstreeks naar het lokaal van de bewaking.
 2. Als ik niet naar de voorbewaking kom: Ik kom steeds op tijd, maar 's morgens niet vroegen dan 08.15 uur en 's middags niet vroeger dan 13.00 uur. Bij aankomst op de school ga ik onmiddellijk naar de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
 3. Ik ben tijdig op school bij de aanvang van de lessen.
 4. Als het belsignaal gaat, gaan wij allemaal dadelijk in de rij staan, zwijgen en gaan stilletjes en ordelijk naar onze klas als de leerkracht toelating geeft.
 5. Als om 12 uur en 15.20 uur de bel gaat, verlaten we ordelijk en stil de klas zodat onnodig tijdverlies en vermaningen beperkt blijven.
 6. Voor het naar huis gaan, zet ik mij netjes in de juiste rij (voetgangers, fietsers, nabewaking), wacht op het teken van de leerkracht of directie en keer rechtstreeks naar huis. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats, dan ga ik naar de nabewaking.
 7. Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.

Ik en het verkeer

 1. Ik neem steeds de veiligste schoolroute.
 2. Ik respecteer de verkeersreglementen.
 3. Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.
 4. Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.
 5. Ik draag FLUO om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.

Ik en veiligheid

 1. Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in-of uitgangen. Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.
 2. Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.
 3. Ik raak geen onderhoudsproducten aan.
 4. Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leerkracht.

Ik en het schoolreglement

WAT ALS IK DEZE AFSPRAKEN NIET NALEEF?
 1. Ik krijg een mondelinge opmerking.
 2. Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en laat mijn ouders deze ondertekenen.
 3. Ik krijg een extra taak en laat mijn ouders deze ondertekenen.
 4. Ik word naar de directie gestuurd.
 5. De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.
 6. Ik krijg een volgfiche of gedragskaart.
 7. Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).
 8. Ik krijg een contract leefregels.
 9. Ik krijg een schorsing van 2 dagen.
 10. Ik krijg een schorsing van 5 dagen.
 11. Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directie een tuchtprocedure starten.
WAT ALS IK DENK DAT DE LEERKRACHT ZICH VERGIST?
 1. Ik vraag beleed aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij/zij zich vergist heeft. 
 2. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.
 3. Indien de leerkracht er niet me mij over wil praten, vraag ik de directie of zorgcoördinator naar mijn zienswijze te luisteren. Hij/zij zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen.
WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?
 1. Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.
 2. Ik vertel: waar het ongeval gebeurd is, wat er gebeurd is, wie erbij betrokken is
WAT TE DOEN BIJ BRAND?
 1. Bij brand meld ik dit onmiddellijk bij een leerkracht.
 2. Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leerkrachten: 
 • Ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten.
 • Ik laat al mijn materiaal achter.  
 • Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

Extra afspraken voor de kleuterafdelingen

 1. De kleuters zijn TIJDIG aanwezig; ’s morgens om 08.30 uur, ’s middags om 13.15 uur. In de kleuterklas
 2. Afscheid wordt genomen aan de poort. Hoe langer het afscheid nemen duurt, hoe moeilijker het wordt voor je kleuter. Te lang blijven staan, loopt vaak slecht af. Met dringende problemen kan je terecht bij de juf.
 3. De kleuters brengen geen speelgoed mee. Houd hier als ouder rekening mee (boek, bal, springtouw mag wel).
 4. Een goede boekentas, die makkelijk te openen is door de kleuter zelf, is altijd praktisch (ook voor niet-ineters en op woensdag). Bij voorkeur een rugzakje met een rits en zeker geen trolley-modelletjes, deze laatste passen niet in onze boekentaskasten en zijn moeilijk om in de rij te stappen!
 5. Als je kleuter langer dan een dag of twee afwezig is, verwittig dan de juf.
 6. verloren voorwerpen: wat niet met naam getekend is, kunnen wij niet altijd aan de eigenaar terugbezorgen. Daarom vragen wij uitdrukkelijk alles van naam te voorzien. (vestjes, jassen, koekendoosjes, brooddozen, drinkbussen, flesjes, sjaals, mutsen, handschoenen...)
 7. Geef je kind steeds een zakdoek mee.
 8. Snoepen doen we niet op school. We brengen ook geen koeken mee waar chocolade rond zit. De kleuter mogen enkel hersluitbare flesjes meebrengen, maar geen glazen en blikjes. 
 9. Tijdens de voor- en namiddagspeeltijd is er geen drank van de school. De kleuters mogen zelf drank meebrengen, maar enkel hersluitbare flesjes of drinkbussen zijn toegelaten. Brik, blik en glazen flesjes mogen niet meegebracht worden!
 10. Tijdens de middag mogen de kleuters hun boterhammen opeten in de refter, maar geen noodles of minute soep. Platte kaas of joghurt kan wanneer de kleuter dit zelfstandig kan opeten!
 11. Verjaardagsfeestjes: de uitnodigingen worden niet via de klas uitgedeeld! U kan de juf steeds een klaslijst vragen om de uitnodigingen zelf te bezorgen.
 12. Als een kleuter na ernstig ziek te zijn nog enkele dagen binnen moet blijven, is mondelinge of schriftelijke vraag van de ouders nodig. Binnen blijven zonder reden kan niet.
 13. 5-jarige kleuters (laatste kleuterklas) hebben pantoffels nodig voor bewegingsopvoeding in de sporthal. Deze worden in de klas bewaard.
 14. Alle rekeningen dienen betaald te worden binnen de week.